Medicinsk rådgivning på ett oberoende och säkert sätt

Vi erbjuder oberoende försäkringsmedicinsk rådgivning genom ett rikstäckande nätverk av erfarna specialistläkare. Genom vårt egenutvecklade ärendehanteringssystem VERA underlättar och effektiviserar vi den försäkringsmedicinska bedömningsprocessen. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsfrågor, både med de specialistläkare som finns i vårt nätverk och gentemot kunder.

Medicinsk rådgivning

Nätverk av medicinska rådgivare

Mavera samarbetar idag med mer än 150 medicinska rådgivare i Sverige inom ett brett spektra av specialistområden. Vi tar ett helhetsansvar för den medicinska rådgivningen och ser till att tillräcklig kapacitet och rätt läkarkompetens finns tillgänglig för att bedöma våra kunders ärenden.

Samtliga av våra medicinska rådgivare har genomgått eller har en pågående fyrstegsutbildning enligt rekommendationer från Svensk Försäkring. Vi bedriver ett aktivt förnyelsearbete och rekryterar löpande nya läkare till vår pool av medicinska rådgivare.

Oberoende

Genom att ta bort den direkta kopplingen mellan skaderegleringsbolag och den enskilda medicinska rådgivaren skapas ett oberoende vilket bidrar till ökad trovärdighet kring medicinsk rådgivning. Ärenden inom varje specialistområde fördelas automatiskt i VERA efter de medicinska rådgivarnas specialitet, kapacitet och tillgänglighet.

Kvalitet

Vi bedriver löpande ett aktivt kvalitetsarbete genom en nära dialog med skadereglerarna och de medicinska rådgivarna. Vi anordnar kontinuerligt workshops för de medicinska rådgivarna inom respektive specialistområde där vi diskuterar fallstudier och aktuella ämnen. Nya rådgivare erhåller löpande handledning från erfarna medicinska rådgivare.

Typ av skador

Mavera hanterar flera tusen ärenden per månad med en genomsnittlig handläggningstid om två dagar. Nedan listas typ av skador och ersättningsgrunder som vi hanterar:

– Läkemedel
– Olycksfall
– Patientskador
– Personskada till följd av ansvar
– Personskada till följd av trafik
– Riskbedömning
– Sjuk
– Sjukvårdsförsäkring

VERA – Digitalt ärendehanteringssystem

VERA är ett säkert och modernt system utvecklat med användaren i fokus för den försäkringsmedicinska processen. Systemet underlättar och effektiviserar kommunikationen mellan skadereglerare och medicinska rådgivare genom förbättrade processer och en rad tidsbesparande funktioner. Systemet är egenutvecklat vilket möjliggör för Mavera att vara lyhörda och responsiva gentemot kunder.

Säkert

Systemsäkerheten i VERA är väldigt viktigt för oss och något vi lägger stor vikt vid. Vår digitala process ökar säkerheten i distributionen av medicinska underlag jämte den traditionella pappersdistributionen. Vi lägger kontinuerligt stora resurser på att utvärdera säkerhetshot, utveckla den interna infrastrukturen och systemets säkerhetsfunktioner. Systemsäkerheten i VERA testas löpande av en extern part.

Enkelt och effektivt

VERA är ett enkelt och användarvänligt system att arbeta i och innehåller ett stort antal tidsbesparande funktioner. Systemet är optimerat för att skadereglerare och medicinska rådgivare ska få ett välstrukturerat arbetssätt vid medicinsk rådgivning. VERA gör det lätt för skadereglerare och medicinska rådgivare att kommunicera med varandra och ger en tydlig överblick över ärenden och tillgång till statistik. Systemet är flexibelt och går att anpassa efter varje kunds specifika behov och önskemål. I dagsläget finns VERA översatt till följande språk;

– Svenska
– Engelska
– Norska
– Finska
– Danska

Statistik

Via VERA ges kontroll över ärendeflöden samt tillgång till statistik.