Etiska riktlinjer

De medicinska rådgivare som samarbetar med Mavera ska följa etiska riktlinjer,
utfärdade av Föreningen för Medicinska Rådgivare

Etiska riktlinjer för medicinska rådgivare

 1. MR är rådgivare – ej beslutsfattare – för allmän eller privat försäkring.
 2. MR ska aldrig frångå principen om människors lika värde.
 3. MR ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och upprätthålla och utveckla sin kompetens.
 4. MR ska utföra sitt arbete med omdöme och kunskap och förhålla sig professionellt i sitt samarbete med andra, som medverkar i den medicinska bedömningen.
 5. För MR gäller samma tystnadsplikt och sekretess, samt omsorg vid hantering av dokument, som inom sjukvården.
 6. MR ska respektera DF:s rätt till information och motivering av bedömningen.
 7. MR skall, då så är motiverat, föreslå bedömning av annan medicinsk rådgivare.
 8. MR ska i sina bedömningar ej ta hänsyn till uppdragsgivare eller ovidkommande omständigheter kring DF.
 9. MR:s ekonomiska ersättning skall vara oberoende av bedömningens utfall.
 10. MR ska eftersträva att utan dröjsmål göra sin medicinska bedömning.
 11. MR får inte låta sig påverkas av hot eller otillbörliga påtryckningar.
 12. När MR misstänker jäv ska MR avsäga sig bedömningen.

 

MR = Medicinsk rådgivare
DF = Den försäkrade. Den försäkrade innefattar också person som söker försäkring eller som omfattas av annans försäkring.