Kvalitetssäkring av den försäkringsmedicinska riskbedömningen

Maveras kvalitetsansvarige Anders Andersson deltog under gårdagen på en kurs i försäkringsjuridik inom riskbedömning med fokus på kontraheringsplikten. Kontraheringsplikten är en regel i försäkringsavtalslagen som inskränker försäkringsbolagens möjligheter att neka, begränsa eller fördyra en försäkring. Den berör individuella personförsäkringar, såsom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar och har som syfte att ge ett stärkt skydd för konsumenter som vill teckna en försäkring. Från och med den 1 januari i år kan de konsumenter som fått avslag på sin ansökan numera få detta beslut prövat i Personförsäkringsnämnden. Nämnden är en av Svensk Försäkrings frivilliga nämnder och prövar tvister om personförsäkringar när det krävs en medicinsk bedömning.

 

Försäkringsmedicinsk riskbedömning

Försäkringsbranschen har även tagit fram en rekommendation om kvalitetssäkringen av den försäkringsmedicinska riskbedömningen. Rekommendationens syfte är att säkra dels en hög kvalitet på de försäkringsmedicinska riktlinjerna och dels att de försäkringsmedicinska rådgivarna har rätt kompetens och nödvändiga kunskaper.

Vi tycker det är självklart att det ska finnas rekommendationer gällande kompetenskrav hos de medicinska rådgivarna, likaså att de ska genomgå nödvändig fortbildning. Detta är en central del i Maveras kvalitetsarbete och en fråga vi arbetar kontinuerligt med. Har ni frågor kopplade till kontraheringsplikten eller Maveras kvalitetsarbete får ni gärna höra av er till Anders Andersson.